วันท้องถิ่นไทย

วันท้องถิ่นไทย ตรงกับวันที่ ๑๘ มีนาคม ของทุกปี จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น “สุขาภิบาลท่าฉลอม” ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ (ร.ศ. ๑๒๔) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย ทางคณะรัฐมนตรี จึงมีมติในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ประกาศให้วันที่ ๑๘ มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย