วันเกษตรแห่งชาติ

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  ” วันเกษตรแห่งชาติ ” วันเกษตรแห่งชาติ ตรงกับวันที่   ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปี  กำหนดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตรกรรม และเกษตรกรไทย “กระดูกสันหลังของชาติ” รวมทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพทางเกษตรกรรม และยังส่งเสริมการนำเอา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ด้วย