จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว โดยมีนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวรายงานการจัดงานต่อนาย วิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธี ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ตามคำเชิญชวนขององค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการเผยแพร่ปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชน และมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็กและเยาวชน รู้จักวิธีเลี้ยงเด็กให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ให้รู้สำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน และได้กำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ สำหรับปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว จังหวัดสระแก้ว จึงได้จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การจัดกิจกรรมเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชน แนวทางตามคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยจัดกิจกรรมเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1) ด้านการแสดงความสามารถของนักเรียน ได้แก่ การแสดงบนเวที การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL
2) ด้านความรู้และทักษะอาชีพ ได้แก่ การจัดบูธนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
3) ด้านกีฬาและนันทนาการ ได้แก่ แข่งขันจักรยานวิบาก
4) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ การแสดงเครื่องบินเล็ก อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร
ซึ่งการจัดกิจกรรมแต่ละกลุ่มจะสอดแทรกความรู้ ความบันเทิง ตลอดจนการแจกของขวัญของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา จำนวนกว่า 60 แห่ง จากการประเมิน มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คน
การจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเงินบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในการสนับสนุนของขวัญและของรางวัลอีกมากมาย
รุ่งตะวัน โจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น