สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมเพชรบูรพา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมีนางศิริพร งามจั่นศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าวรายงาน ต่อนายชนิด ปาปะโลม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และมี ดร.ศราวดี เพ็งศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และนางพรรณวิภา เทพขาม พร้อมคณะ เป็นวิทยากร โดยมีครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เข้าร่วมอบรม จำนวน 118 คน
โดยมีวัตถุประสงค์การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อนำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและรับผิดชอบ มีการบริหาร จัดการ ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อยกระดับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ การพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติขึ้นเป็นระบบฐานข้อมูลกลาง สำหรับจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานชาติของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งประเทศ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา