วันที่ 4 กันยายน 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้ร่วมการประชุมสัมมนาการนำผลสอบ o-net ไปพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนพวงคราม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งดำเนินการจัดโครงการโดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนและศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และจากนั้นได้นำทีมข้าราชการในสังกัด ศึกษาดูงานและออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนพวงคราม ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีผลสอบ o-net สูงอย่างต่อเนื่อง

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

 

 

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา