วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ประจําปี 2563 ซึ่งจังหวัดสระแก้ว ได้รับการสถาปนาเป็นจังหวัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการในจังหวัดสระแก้ว เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมงาน ซึ่งมีกำหนดการจัดงาน ดังนี้
เวลา 6:00 น.พิธีบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์ ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว
เวลา 08.30 น.พิธีบวงสรวงพระบรมวงศานุวงศ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
เวลา 10.39 น. พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อำเภอวัฒนานคร
เวลา 11.39 น. พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราชจำลอง ณ อำเภออรัญประเทศ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา