วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำข้าราชการในสังกัด ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับ นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รองศึกษาธิการภาค 9 พร้อมคณะติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ซึ่งได้มาติดตามผลการดำเนินการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน