ศึกษานิเทศติดตามและประเมินผล ออกติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต1,2 และกองกับกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 โดย ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ออกติดตามและตรวจเยี่ยมโรงเรียน เขตอำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอคลองหาด ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน