สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 2

สถาบันพระปกเกล้าได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปสม.) รุ่นที่ 2 ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นข้าราชการระดับสูงของภาครัฐและหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนรวมทั้งผู้ที่สนใจจำนวน 70 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและความสำคัญของสิทธิมนุษย์มนุษยชนและประชาธิปไตย มีความตระหนักในบทบาทของตนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสามารถนำความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กรโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคมถึง 30 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นโดยศึกษารายละเอียดและสมัครได้ที่ www.kpi.ac.th โดยส่งใบสมัครไปที่กลุ่มบริหารงานบุคคลสํานักอํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2563

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์

สอบถามได้ค่ะ