สภากาแฟจังหวัดสระแก้วประจำเดือนกุมภาพันธ์2563

 

จังหวัดสระแก้วได้จัดงานสภากาแฟประจำเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งมีผู้แทนทุกส่วนราชการในจังหวัดสระแก้วรวมถึงผู้นำองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างองค์กรและเครือข่ายต่างๆในจังหวัด และแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ในจังหวัดสระแก้ว หลังจากเสร็จพิธี นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ร่วมรับป้ายสภากาแฟ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว เพื่อเตรียมเป็นเจ้าภาพในการจัดการสภากาแฟประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยมีนายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วมาเป็นประธานในพิธี เพื่อส่งต่อการเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสภากาแฟในเดือนถัดไป

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

สอบถามได้ค่ะ