สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง สร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ประจำปี 2561 โดยคุรุสภาให้เงินอุดหนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์หน่วยการเรียนรู้ละไม่เกิน 60000 บาท
ผู้ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนฯ ต้องออกแบบระบบกิจกรรมการเรียน บนแหล่งการเรียนออนไลน์ที่ใช้รูปแบบคลาวด์เป็นฐาน (Cloud Based Platform) โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ และระบบกิจกรรมการเรียน ให้เป็นไปตามที่คุรุสภากำหนด สามารถเสนอโครงการสร้างบทเรียนออนไลน์ได้ทั้ง 6 หัวข้อ แต่จะได้รับพิจารณาให้ได้รับเงินอุดหนุนเพียงหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งที่ดีที่สุดเพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น โดยจะจ่ายเงินอุดหนุนฯ หน่วยการเรียนรู้ละไม่เกิน 60,000 บาท และผลการพิจารณาของคณะทำงานให้ถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสร้างบทเรียนออนไลน์ ต้องแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับตั้งแต่การลงนามในสัญญารับเงินอุดหนุนฯ

ผู้ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนฯ จะต้องใช้บัญชี Google (@kurupatana.ac.th) ในการกรอกข้อมูลการสมัคร ส่งแบบเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่http://bit.ly/e-online-ksp-2561 โดยแนบแบบเสนอโครงการฯ ตามประเภทที่สมัคร บันทึกเป็นไฟล์ .PDF ใช้ตัวอักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 ภายในเวลา 24.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนฯ ผ่านทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th และเว็บไซต์สถาบันคุรุพัฒนาwww.kurupatana.ac.th ภายในเดือนมีนาคม 2561
อ่านรายละเอียดโปรดคลิกที่นี่
http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=92&did=1380&tid=


รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน