สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสระแก้ว โดยคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ได้กำหนดการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกในแต่ระดับ ดังนี้
– ทุนในระดับชั้นอนุบาล 1 ให้ได้ไม่เกินทุนละ 1,000 บาท
– ทุนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้ได้ไม่เกินคนละ 1,500 บาท
– ทุนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้ได้ไม่เกินคนละ 2,000 บาท
– ทุนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ได้ไม่เกินคนละ 2,500 บาท
– ทุนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าให้ได้ไม่เกินคนละ 3,000 บาท
– ทุนในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ชั้นปีที่ 1 ให้ได้ไม่เกินคนละ 3,500 บาท
– ทุนในระดับปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ให้ได้ไม่เกินคนละ 4,000 บาท
โดยกำหนดให้สมาชิกส่งคำขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 สิงหาคม 2561 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด ประจำปี 2561 หากสมาชิกประสงค์ที่จะขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบรับทุน ได้ที่ www.sktc-co.org หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 037-241523, 037-24 2715

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา