วันที่ 30 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วจัดสัมมนาทางวิชาการ การน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ ปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีนายพีระพงษ์ ไขยทองศรี รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน
ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดสระแก้ว ทุกสังกัด

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

 

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา