สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้แจ้งข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพ.ศ 2562 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป (รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ)

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน


ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาพ.ศ 2562

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา