สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาการจัดทำหนังสือที่ระลึก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้หน่วยงานในสังกัดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หลักเกณฑ์และแนวทางฯ และแบบสรุปการจัดทำหนังสือฯ ได้ที่ www.bga.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน