สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งการข้อมูลต่อเจ้าพนักงานป้องกันและคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 กรณีโรคโควิด 19  สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1ifdyjnulUlngtWZlD2W4al_bp-q6jA4_/view

และ
https://bit.ly/2JrMBhv

ข่าวที่ผ่านมา