นายไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้มอบหมายให้กลุ่มงานลูกเสือสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นำลูกเสือจำนวน 60 คน และยุวกาชาด 40 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน เข้าร่วมโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาดสัมพันธ์เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคตะวันออก เพื่อร่วมปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะประสบการณ์และวัฒนธรรม รวมทั้งสร้างสัมพันธภาพอันดีซึ่งกันและกัน โดยกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 30 กันยายนถึง 2 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ค่ายลูกเสือวัดคมบาง) ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือเข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน ซึ่งมีจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย
-จังหวัดชลบุรี
-จังหวัดระยอง
-จังหวัดจันทบุรี
-จังหวัดฉะเชิงเทรา
-จังหวัดตราด
-จังหวัดนครนายก
-จังหวัดปราจีนบุรี
-และจังหวัดสระแก้ว
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา