วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุม เสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนใน สังกัด สพม.สระแก้ว จำนวน 28 คน เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย
– โรงเรียนสระแก้ว 20 คน
– โรงเรียนอรัญประเทศ 4 คน
– โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 4 คน
และวิทยากรจำนวน 4 คน

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

 

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา