สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด มหาชน

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด มหาชน
โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3653