หนังสือ มุมคิดมุมมอง๑๑

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรรทุนรัฐบาลประเภททุนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ (Competency-based) หรือทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การทำงานด้วยการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายทางระหว่างส่วนราชการภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้สำนักงาน ก.พ. กำหนดให้ผู้รับทุนเดินทางไปฝึกอบรม ณ สถาบันการศึกษาฝึกอบรมชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเขียนบทความที่ชี้ให้เห็นถึงการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้รวบรวมบทความดังกล่าวและจัดพิมพ์เป็นหนังสือชื่อ “มุมคิดมุมมอง 11” จำนวน 6 เล่ม หากท่านใดมีความประสงค์ศึกษาเอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ห้องสมุดและศูนย์เอกสารนานาชาติ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รุ่งตะวัน โรจนธรธาวัฒน์ รายงาน