อบรมพัฒนาหลักสูตร Agent Supervisor Training

วันที่  ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางสาวนงค์นุช บุตรสนาม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางรจนา เทียนจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนางสาวเมธิศา  ธรรมศรี ศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว  เข้าร่วมอบรมพัฒนาหลักสูตร Agent Supervisor Training เพื่อการเป็นศึกษานิเทศก์ แห่งอนาคตจัดโดยมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคตและกองทุนเพื่อความ เสมอภาคทางการศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี

สอบถามได้ค่ะ