วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ข้าราชการในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transperency Assessment) ณห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ข่าวที่ผ่านมา