อุทาหรณ์สอนครูผลการประกาศสอบแล้วไม่ทำสัญญาจ้าง

ดร. โสภิต  วนิชย์ถนอม
นิติกร  สพป.สระแก้ว  เขต ๑   

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป เมื่อประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว อบต.มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศถึงแม้จะเปลี่ยนตัวนายก อบต.ก็ตาม การไม่ปฏิบัติตามถือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้สอบคัดเลือกได้

อุทาหรณ์ นายก อบต.ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียบร้อย ต่อมานายก อบต.หมดวาระการดำรงตำแหน่ง นายก อบต.คนใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งเห็นว่าเป็นเรื่องดำเนินการของนายก อบต.คนเก่า ไม่ผูกพันตนจึงไม่ทำสัญญาจ้างและมีหนังสือแจ้งไปว่า อบต.ปรับระบบต้องการประหยัดงบประมาณโดยมอบหมายงานในตำแหน่งที่สอบได้ให้บุคคลอื่นซึ่งปฏิบัติงานอยู่แล้ว แต่ก็ปรากฏว่านายก อบต.คนใหม่ได้ไปว่าจ้างบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวันในตำแหน่งดังกล่าวแทน อันแสดงให้เห็นว่า อบต.มีความจำเป็นที่จะต้องว่าจ้างบุคคลเข้าทำงานนั้น การสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานใน อบต.ย่อมต้องดำเนินการในตำแหน่งนายก อบต.ซึ่งเป็นผู้แทนตามกฎหมายของ อบต.ไม่ว่าบุคคลใดมาดำรงตำแหน่งนายก อบต.นี้ ย่อมต้องผูกพันผู้สอบได้ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก อบต.ไม่อาจอ้างการเปลี่ยนตัวผู้แทนหรือกระบวนการภายในให้พ้นความรับผิดต่อบุคคลภายนอกได้ ถ้าหากนายกคนใหม่เห็นว่าประกาศของเดิมไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องเพิกถอนประกาศเดิมก่อนก็จะมีผลไม่ต้องจ้างตามประกาศนั้น เมื่อไม่ยกเลิกนายกคนใหม่จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ การไม่ปฏิบัติตามถือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๕๑/๒๕๕๘)

อุทาหรณ์สอนครู การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของผู้แทนหน่วยงานของรัฐมิใช่เรื่องเฉพาะตัวของผู้ดำรงตำแหน่งนั้น จึงผูกพันหน่วยงานที่ต้องถือปฏิบัติตามนั้น การไม่ปฏิบัติตามถือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายเป็นการส่วนตัว


กลุ่มงานวินัยและนิติการ โทร. ๐-๓๗๔๒-๕๔๖๗
Email- kuso2552@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา