วันที่17 มกราคม 2565 นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมให้สัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

วันที่17 มกราคม 2565 นายสมาน เวียงปฏิ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยผู้อำนวยการวิยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว ร่วมให้สัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยเน้นการดำเนินงานพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระแก้ว และสอดคล้องกับ 12 นโยบายหลักและ 7 วาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ คือ เป็นผู้เรียนรู้ เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมและเป็นพลเมืองที่เข้ามแข็ง รวมถึงการมีทักษะอาชีพ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต