เกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ ปฐมวัย Best Practice ระดับจังหวัด

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 ได้แจ้งให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ทุกแห่งในสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 คัดเลือกสถานศึกษาที่ปฏิบัติเป็นเลิศ(Best Practice) ด้านการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย จังหวัดละ 1 โรงเรียน เพื่อส่งเข้าคัดเลือกระดับสำนักงานศึกษาธิการภาคต่อไป ตามหนังสือสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ที่ ศธ 0240/ว174 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เกณฑ์การคัดเลือก