เข้าประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑:๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานการประชุมฯ  ณ ห้องประชุมข้าราชการ ชั้น ๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว