เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดสระแก้ว ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว