เข้าร่วมประชุมการนิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดร.ณันศภรณ์  นิลอรุณ  ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  พร้อมด้วยนางสาวปราณี  เชื้อชาติ  ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  ได้เข้าร่วมประชุมการนิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ  อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งจัดประชุมโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด โดย นางนัยนา ตันเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุม  ในการนี้ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วได้มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ระดับจังหวัดด้วย