เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ดร. ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมาย นางสุนันทา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้