เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.ณันศภรณ์  นิลรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ระบบ Zoom)