เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (online) กับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา

วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์ (online) กับคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ณ ห้องประชุมสระแก้ว ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการประชุมร่วม ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา หน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) และ จังหวัด กลุ่มจังหวัด เพื่อประสานการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ปรับปรุงใหม่ และ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗