เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่

วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์  นิลรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการและงบประมาณในการพัฒนาการศึกษาตามบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมกระแสสินธุ์ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร