เข้าร่วมเปิดงานปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒:๐๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางสุนันทา ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมเปิดงานปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเร่งด่วน ๓ เดือน (๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖) โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดปฏิบัติการและมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร