เชิญชวนส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับโลก

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมระดับโลก ว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 13 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 ถึง 7 พฤศจิกายน 2561 ในการนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานร่วมส่งบทคัดย่อผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมดังกล่าว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการจัดทำบทคัดย่อได้ที่ www.wordsafety.2018.org และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02 590 1967
ร่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน