เผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT/NT) ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT/NT) ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้วมีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (RT/NT) ประจำปีการศึกษา 2562 และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2563

รายละเอียดตามลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1egSJQS5ed8IiTUM7N5MJbPe9NvCtCX6v/view?usp=sharing

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน