สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เผยแพร่รายงานผลการวิจัยและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกระบวนการนิเทศร่วมใจพัฒนา นำพาสู่การสอนคิด รายละเอียดโปรดสแกน QR Code

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา