เผยแพร่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุกูลสุทธิกิจ

เผยแพร่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอนุกูลสุทธิกิจ ที่ อนก.๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อแจ้งเวียนบุคคลในสังกัดทราบและขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนเงินงบประมาณในโครงการอบรมเยาวชนแกนนำคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๐ ทุนๆ ละ ๕๐๐ บาท หรือตามแต่จะเห็นสมควร