เยี่ยมชมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วันพฤหัสที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๓๐ น. ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบเกียรติบัตร วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น ที่ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนดีเด่น ได้รับป้ายพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในพิธีมอบเกียรติบัตรดังกล่าว มีนายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานมอบ และเยี่ยมชมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของวิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว