เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕  ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และผู้แทนจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ดูแลนักเรียน และหน่วยงานในพื้นที่ร่วมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นายบริส์ภัทร์ จารัตน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนตาพระยา และนางสาวนภสร ทองคำภา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัฒนานคร  ในการนี้ นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอวัฒนานคร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุน ราย นางสาวนภสร ทองคำภา เพื่อติดตามและให้การสนับสนุนช่วยเหลือกรณีที่นักเรียนมีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน การเจ็บป่วย และชีวิตความเป็นอยู่ ก่อนนำนักเรียนเข้าเฝ้าฯ รับทุนพระราชทาน