เรื่อง   การรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว               จำนวน  1  ชุด ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2560

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1  ปี พ.ศ. 2559  และตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560  บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด  มีตำแหน่งข้าราชการครูว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู  จำนวน 14 ตำแหน่ง  ท่านเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว จึงให้ท่านไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในวันที่  15 สิงหาคม 2560  เวลา 08.30 น. – 09.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานที่ระบุไว้ตามประกาศที่จัดส่งมาพร้อมนี้  ทั้งนี้ หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้งครั้งนี้ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ  ภายหลังไม่ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายไสว  สารีบท)
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มบริหารงานบุคคล  โทร. 0-3755-0242 / โทรสาร. 0-3755-0242

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา