สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งหนังสือของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  ว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ. ศ. 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้ที่ถูกกำหนดจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. ได้ที่ http://amlo.go.th/dpl

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

By โสภณวิชญ์ กัณเหตุ

5 มิ.ย.60 วันเกิด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ข่าวที่ผ่านมา