แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๕๒๕/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖