แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร”

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๘๘๔/๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” สั่ง ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖