แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๒๖๑/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Provincial Chief Information Officer Committee : PCIO) จังหวัดสระแก้ว สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕