แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

คำสั่งผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว ที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กรณีลาออก สั่ง ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖