แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๙๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สอบถามได้ค่ะ