แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ ๕ ปี

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป ๗๓๐/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖