แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ ๒

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป ๘/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖