แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้างฯ

คำสั่งจังหวัดสระแก้ว ที่ ๓๔๖๕/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจและทำรายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแล บำรุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ชำรุดทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมา

สอบถามได้ค่ะ