กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดทำแบบสำรวจออนไลน์ เรื่อง ความหลากหลายทางเพศในหน่วยงานรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นประสบการณ์และมุมมองของบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐที่เป็นหญิงชายและกลุ่มความหลากหลายทางเพศ พร้อมนำไปสู่การจัดทำนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ในหน่วยงานรัฐ ในการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจโดยสามารถ สแกน QR Code หรือเพจ facebook Gender Society หรือสอบถามทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cheera.owf@gmail.com

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

ข่าวที่ผ่านมา